Personvernerklaering og GDPR

Gyldig fra 01.10.2018

INNLEDNING

SnapChance.no AS («SnapChance») samler inn og behandler personopplysninger om deg når du registrerer deg som spiller i vår tjeneste, kjøper SnapChance-lodd, laster opp bilde som du knytter til dine lodd, eller på annen måte tar kontakt med oss.

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de kravene som følger av personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og andre reguleringer knyttet til vår spillvirksomhet.

BEHANDLINGSANSVARLIG

SnapChance, ved styret, er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler. Det daglige behandlingsansvaret knyttet til vår virksomhet er delegert til daglig leder i SnapChance. Utfyllende kontaktinformasjon finner du nederst i dette dokumentet.

Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til [email protected]

BEHANDLINGSFORMÅL

SnapChance.no AS behandler bare personopplysninger til saklige og lovlige formål knyttet til vår virksomhet. Nedenfor beskriver vi nærmere de behandlingsformålene som følger av lotterivirksomheten og den tillatelsen vi er gitt for å gjennomføre lotteri i Norge, samt de rettslige grunnlagene vi baserer vår behandling av dine personopplysninger på.

LOTTERIVIRKSOMHET

SnapChance.no AS har fått tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til å drive lotterivirksomhet etter lotteriforskriften § 7 og i samsvar med reglene i lotteriloven. SnapChance har tillatelse til å drive lotterivirksomhet i perioden 19. september, 2018 – 28. februar, 2026.

Vi samler inn og behandler en rekke personopplysninger om deg når du registrerer deg som spiller av SnapChance. Dette er personopplysninger som er nødvendig for oss å behandle slik at vi kan tilby deg å delta i vårt spill.

Formålet er å gi deg tilgang til å delta i vårt lotteri og samtidig oppfylle våre lovpålagte forpliktelser som tilbyder av spill til det norske markedet: Vi må ha systemer som gjør det mulig for oss å oppdage og hindre at eventuelle mindreårige eller personer utenfor Norge forsøker å spille. Videre må vi ha systemer som forhindrer spillavhengighet blant våre kunder. I tillegg er vi forpliktet til å behandle og lagre visse transaksjonsopplysninger i samsvar med bokføringsloven.

Personopplysningene som samles inn om deg er: Navn, adresse, fødselsnummer (alder), epostadresse, mobilnummer, bankkontonummer.

Videre samler vi inn opplysninger om dine loddkjøp, så som: Antall lodd kjøpt, gevinster, samlet kjøpesum, sted og tidspunkt for kjøp mv. Vi omtaler dette som din transaksjonslogg. Du kan også laste opp et eget bilde til hvert lodd du kjøper.

Det rettslige behandlingsgrunnlaget for å samle inn og behandle dine personopplysninger følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b), fordi det er nødvendig for å oppfylle avtale om spill av SnapChance som vi inngår med deg.

Dette omfatter ikke behandling av eventuelle fotografier du velger å publisere i forbindelse med dine lodd. For publisering av eventuelle fotografier baserer vi oss på ditt samtykke. Dersom du publiserer bilder som inneholder andre personer enn deg selv (tredjeperson), så innestår du ved din publisering for at de personene som er med på bildet har samtykket til din publisering av dette bildet i SnapChance-spillet. Vi anbefaler å unngå bruk av fotografier som avbilder barn. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å slette fotografier med ulovlig eller potensielt støtende eller krenkende innhold.

Du anses for å ha avgitt et samtykke til at bilder kan publiseres i SnapChance-spillet når du laster opp og publiserer fotografiet. Det er frivillig å laste opp et bilde, og samtykke til publisering kan trekkes tilbake inntil 24 timer før ukens trekning. I forbindelse med en trekning kan bildet være synlig i vår tjeneste i 24 timer fra trekningen har funnet sted. Deretter vil bildet ikke lenger være synlig for andre, med mindre du igjen knytter bildet til et nytt SnapChance-lodd du kjøper.

Vårt behandlingsgrunnlag er basert på personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a), ditt samtykke. Du anses også å ha samtykket til at fotografi kan publiseres etter reglene i åndsverksloven § 104.

FORHINDRE LODDSALG TIL MINDREÅRIGE

SnapChance har vedtatt at vi ikke ønsker å selge lodd til mindreårige.

Når du registrerer deg som spiller av SnapChance, overfører vi nødvendige personopplysninger som navn og fødselsnummer via BankID for verifikasjon av din alder. Du vil ikke kunne registrere deg som spiller om du er under 18 år, og det opprettes i så fall ingen brukerkonto. Personopplysninger om mindreårige kan av årsaker knyttet til tilgangskontroll og aktivitetssporing kunne fanges opp av våre systemlogger, og vil i så fall oppbevares i inntil tre måneder etter registreringsforsøket. Se mer om avdekking av hacking og mulig misbruk av vår tjeneste i punktet under.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger for alderstest følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), hvor vi har en berettiget interesse knyttet til ansvarlig gjennomføring av SnapChance, og hvor vår interesse veier tyngre enn personvernet til den registrerte.

AVDEKKE FORSØK PÅ HACKING OG MULIG MISBRUK AV VÅR TJENESTE

Våre spillsystemer logger din aktivitet på våre websider. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er knyttet til de handlingene du utfører. I tillegg til personopplysninger som angitt over, vil vi samle inn din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin.

Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), hvor vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Innholdet i loggene oppbevares i tre måneder og slettes deretter forløpende.

ABONNEMENT

SnapChance-abonnementet ditt fortsetter helt til det avsluttes. Med mindre du avslutter abonnementet ditt før faktureringsdatoen, gir du oss tillatelse til å belaste betalingsmåten din for ditt abonnement for neste faktureringsperiode (se “Avslutte abonnement” nedenfor). Vi tilbyr ulike abonnementer og du kan finne detaljert informasjon om abonnementet ditt ved å klikke på «Min profil».

Fakturering og avslutning av abonnement

Faktureringsperiode. Abonnementet for SnapChance-tjenesten belastes betalingsmåten din på faktureringsdatoen som er spesifisert på “Profil”-siden. Alle abonnement-pakkene gjelder på ukesbasis, og ditt valgte beløp trekkes hver søndag. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres, f.eks. om det ikke lykkes å belaste kortet ditt.

Betalingsmåter. For å kunne bruke SnapChance må du første gang registrere deg med BankID, deretter velger du en av de betalingsmåter som passer deg best. Du gir oss tillatelse til å belaste enhver betalingsmåte som er tilknyttet kontoen din dersom betaling med den primære betalingsmåten blir avvist, eller ikke lenger er tilgjengelig for oss når vi skal belaste abonnementet. Du er ansvarlig for eventuelle beløp vi ikke får betalt. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke avslutter kontoen, kan vi sperre tilgangen din til tjenesten til vi har belastet en gyldig betalingsmåte. For enkelte betalingsmåter kan utstederen belaste visse gebyrer.

Oppdatere betalingsmåtene dine. Du kan oppdatere betalingsmåtene på “Profil”-siden. Vi kan også oppdatere betalingsmåtene dine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de(n) gjeldende betalingsmåten(e) også etter eventuelle oppdateringer.

Avslutte abonnement. Du kan avslutte abonnementet når som helst, og du beholder de loddene du har betalt for ut perioden. Betalingene kan ikke refunderes, og vi tilbyr ingen refusjon for påbegynte ukentlige abonnementsperioder. For å avslutte, gå til “Profil”-siden og følg instruksjonene for å avslutte.

Endringer i pris og abonnement. Endring av abonnement og priser på tjenesten kan forekomme. Slike prisendringer eller endringer i abonnementene vil uansett ikke gjøres gjeldende før 30 dager etter at du har mottatt varsling.

FOREBYGGE SPILLAVHENGIGHET

SnapChance er gjennom tillatelse gitt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, pålagt å forbygge spillavhengighet. Dette betyr at vi regelmessig vil analysere dine loddkjøp for å se etter kjente transaksjonsmønstre som kan bidra til å avdekke mulig spillavhengighet. En slik analyse krever et behandlingsgrunnlag, og vi har et slikt grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c), ettersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslig forpliktelse overfor Stiftelses- og lotteritilsynet.

Dersom våre analyser avdekker mulig spillavhengighet, er dette en opplysning som i henhold til gjeldende personvernlovgivning også vil kunne defineres som en helseopplysninger og dermed også som en såkalt «særskilt kategori» opplysning (sensitiv opplysning). Slike opplysninger har et strengere vern enn alminnelige personopplysninger. Vi har rettslig grunnlag i personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 bokstav f), jf. personopplysningsloven § 11, til å behandle slike personopplysninger; behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til tillatelse gitt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

MULIGE SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER KNYTTET TIL SPILL

Når du er registrert som SnapChance-bruker, kan du også sette din egen grense for hvor mye penger du kan bruke på å spille SnapChance. Du har også mulighet til å stenge din tilgang til å spille SnapChance for en gitt periode.

Vårt behandlingsgrunnlag for personopplysninger knyttet til selvpålagte restriksjoner, følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b): Vår avtale med deg om å begrense dine muligheter til spillet. Videre har vi behandlingsgrunnlag ifølge personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), hvor vi har en berettiget interesse av å tilby spill med tilpassede og forsvarlige rammer.

AVDEKKE/FOREBYGGE KRIMINELLE HANDLINGER

Stortinget har vedtatt en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Denne loven trer etter planen i kraft høsten 2018. Ifølge loven vil alle norske spillselskap være pålagt å analysere spilleres kundeforhold og transaksjonshistorikk, med det formål å avdekke eventuell hvitvasking. Vi vil oppdatere vår personvernerklæring når loven trer i kraft.

FORHINDRE LODDSALG UTENFOR LANDETS GRENSER

SnapChance er pålagt, så langt det er teknisk mulig, å begrense spillet til spillere som oppholder seg i Norge. Dette innebærer at vi vil sjekke den internettadresse (IP-adresse) du er tildelt når du kjøper lodd i SnapChance, for å verifisere at denne IP-adressen er knyttet til en geografisk lokasjon i Norge.

PRESENTASJON AV SNAPCHANCE PÅ WEB

Våre websystemer logger din aktivitet på våre websider. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), hvor vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

SnapChance utfører også analyse av besøk på nettsiden med hjelp av Google Analytics. Din unike internet-adresse (IP-adresse) er ansett som en personopplysning. Denne IP-adressen anonymiseres før overføring til Google. Dermed lagres ingen personopplysninger hos Google, en praksis som er i tråd med Datatilsynets anbefaling. For å kunne analysere besøk på websidene benytter SnapChance cookies. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, jf. ekomloven § 2-7b. Samtykket baserer seg på at du gjennom innstillinger i din nettleser har akseptert cookies. Les mer om vår bruk av cookies og hvordan du kan skru dette av om du ønsker det: Bruk av cookies

OM LAGRINGSTID

SnapChance lagrer personopplysninger så lenge vi har et behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn for.

KUNDEOPPLYSNINGER

Personopplysninger som vi behandler om deg i forbindelse med at du deltar i SnapChance, så som kontaktopplysninger, transaksjonslogg, bilde mm, lagres så lenge du er registrert som bruker i vårt system, og i tre år etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Dette for at du som bruker skal kunne holde oversikt over dine lodd, gevinster og pengeoverføringer mellom din bank og SnapChance-lommebok.

Opplysninger om dine loddkjøp (din transaksjonslogg) oppbevares uansett i fem år etter utgangen av det regnskapsår hvor et eller flere SnapChance-spill ble gjennomført. Lagringsplikten følger av bokføringslovens regler og du kan ikke kreve sletting av opplysningene.

OPPLYSNINGER OM BESØKENDE PÅ VÅRE NETTSIDER

Alle system- og tekniske logger som genereres ved besøk på våre websider og ved bruk av vårt system oppbevares i tre måneder, og slettes deretter automatisk. Slike logger kan inneholde personopplysninger, som vist over.

DINE RETTIGHETER

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forbindelse med tilgang til og behandling av dine personopplysninger.

Du har med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16, rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger. Se mer om retten til å bli slettet nedenfor.

Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

I visse situasjoner har du rett til å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger om deg som du har delt med SnapChance, og du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet).

Henvendelser vedrørende dine rettigheter kan rettes til [email protected]. Se også annen kontaktinformasjon i bunnen av dokumentet.

OM RETTEN TIL SLETTING

Personvernforordningen gir deg rett til å kreve at personopplysninger om deg slettes når du anmoder om dette, jf. artikkel 12. Denne retten gjelder ikke absolutt, og SnapChance vil beholde nødvendige personopplysninger for å overholde rettslige forpliktelser for å forhindre spillavhengighet, som beskrevet over.

Dette medfører at selv om du ønsker å slettes fra våre systemer, så vil vi i en periode på tre år beholde nødvendige personopplysninger for å kunne fange opp forsøk på å opprette forsøk på å opprette ny profil etter sletting. Dette for å unngå at egenpålagte restriksjoner om spill, og/eller spillets interne restriksjoner for det antall lodd det er lov å kjøpe innenfor gitte tidsrom, kan omgås.

Se forøvrig avsnitt om lagringstid ovenfor. Her finner du en oversikt over hvor lenge SnapChance med bakgrunn i lov må lagre visse personopplysninger før disse kan slettes.

SIKKERHETSTILTAK

SnapChance har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi gjennomfører regelmessige tester og vurderinger av sikkerheten i våre systemer.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

SnapChance vil ikke overføre eller på annen måte dele dine personopplysninger med andre, med unntak av følgende forhold:

OVERFØRING BANK

Når du registrerer deg som bruker på SnapChance, eller overfører penger mellom din bank og SnapChance-lommeboken, vil vi gjennomføre nødvendige transaksjoner mot din bank.

Banker anses av finansbransjen som (selvstendig) behandlingsansvarlige for de personopplysninger de behandler om sine kunder, og vi behøver ikke tegne databehandleravtale med dem. En slik banktransaksjon vil omfatte nødvendig informasjon for å kunne verifisere din identitet, og for å kunne overføre midler mellom banken og din SnapChance-lommebok.

NØDVENDIG BISTAND FRA UNDERLEVERANDØRER

For å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre ikt-systemer. Våre underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre ikt-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EU/EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle våre underleverandører.

OVERFØRING MED BAKGRUNN I LOV ELLER DOM/KJENNELSE

SnapChance vil overføre personopplysninger til offentlige myndigheter dersom dette pålegges med hjemmel i lov eller med rettskraftig dom eller kjennelse.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS-OMRÅDET

SnapChance vil ikke overføre personopplysninger utenfor EØS-området, med mindre vi skulle bli pålagt dette gjennom lov eller rettslig kjennelse, eller det foreligger et lovlig grunnlag for denne overføringen.

KLAGEINSTANS

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.

VÅR KONTAKTINFORMASJON

SnapChance.no AS
Organisasjonsnummer: 915 697 178
E-post: [email protected]
Besøks- og postadresse: Stortingsgaten 30, 0161 Oslo.